Suma djintis ki fia na Deus, Kriadur i Miserikordiosu, no raza pa no politikus, no governantis, no povu, pa eleisons presidensiais pudi kuri diritu, asin pa no kontinua mama suma ermons ki no sedu. Anos tudu, no prisisa di ajuda di Deus, no na konfia futuru di no tera na si mon:

Sinhor Deus di Abron, Deus di amor, Deus ki krianu, bu tcomanu pa no vivi suma ermons, danu forsa pa no sedu kada dia kumpuduris di pas. Na es tempu di eleison, danu sabedoria pa no kudji kil alguinki bu kunsi mindjor di ki nos, pa i pudi reprezentanu diritu. Sinhor no Deus, na bu bondade, djudanu ama tudu djintis, sin djubi pa se rasa, nin pa se relijion, nin pa se partidu.

Sinhor, Deus di miserikordia, bu pensamentu i di pas, i ka di foronta, djuda no politikus, djuda no povu bidanta armas di guera na instrumentus di pas, bidanta medus na konfiansa, bidanta disidjus di vingansa na purdon. Pui pa no tene sempri na nos forsa di speransa pa no kumpu ku pasiensia i sin kansa, kaminhus di dialogu ku rekonsiliason, pa djustisa pudi reina na no korson i na no tera.

Sinhor no Deus, ki pudi tudu, danu um korson nobu pa no pudi vivi na ermondadi di bardadi suma bu fidjus. Pa no manera di vivi testemunha Shalon, Pas, Salam. Amem

Escreva à RSM

email 

Entre em contato com a Rádio Sol Mansi.

Continuar

Ajuda RSM

helpContribua para a manutenção dos nossos equipamentos e a formação da nossa equipa.

Ajuda

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Leggi di più